Bankowość i finanse

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kto musi się do niego wpisać?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system gromadzący informacje dotyczące osób, które sprawują kontrolę nad określonymi podmiotami gospodarczymi. Sprawdź, czy jesteś objęty obowiązkiem wpisu do CRBR.

Czym jest CRBR?

CRBR to skrót od Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, czyli publicznego rejestru prowadzonego przez Ministra Finansów. Pozwala on na gromadzenie i przetwarzanie danych osób fizycznych sprawujących bezpośrednią kontrolę nad przedmiotami gospodarczymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego. Określa się ich jako beneficjentów rzeczywistych ze względu na przynależne im uprawnienia związane z uwarunkowaniami prawnymi oraz faktycznymi. Zgłoszenie do CRBR jest obowiązkowe w przypadku osób fizycznych mających decydujący wpływ na czynności oraz działania podejmowane przez daną spółkę.

Kto powinien zgłosić się do CRBR?

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych powinny zgłosić się osoby, które wchodzą w grono beneficjentów rzeczywistych. Aby uzyskać taki tytuł, należy być udziałowcem lub akcjonariuszem z prawem własności do więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów czy akcji w danej spółce. Są to również osoby dysponujące więcej niż 25% głosów w organie stanowiącym spółki. Mogą to być także osoby sprawujące kontrolę nad spółką albo spółkami, gdzie łącznie prawo własności przekracza owe 25%. Warto zwrócić uwagę, że beneficjentami rzeczywistymi są członkowie, którzy spełniają te warunki w przypadku:

  • wszystkich spółek prawa handlowego wpisanymi do KRS;
  • spółek europejskich;
  • europejskich zgrupowań gospodarczych;
  • spółdzielni;
  • spółdzielni europejskich;
  • stowarzyszeń wpisanych do KRS;
  • fundacji;
  • trustów.

Co ważne, beneficjentami rzeczywistymi w fundacji są fundatorzy, inwestorzy lub inne osoby, które mają prawo do sprawowania kontroli nad fundacją.

Brak zgłoszenia i związane z tym sankcje

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do CRBR należy do obowiązków spółki. Rejestracji tej dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji, co podlega pod obowiązujące w podmiocie zasady reprezentacji. warto zauważyć, że nie można przeprowadzić tego procesu poprzez pełnomocnika. Ponadto osoba, która zgłasza beneficjenta rzeczywistego, odpowiada za poprawne podanie danych. Jeżeli natomiast przekazane do rejestru informacje będą niezgodne ze stanem faktycznym, na składającego może zostać nałożona kara. Sankcje dotyczą także sytuacji niezgłoszenia beneficjenta w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego lub zmiany danych w istniejącym już rejestrze.

Co powinno zawierać zgłoszenie do CRBR?

Zgłoszenie do CRBR powinno składać się z dwóch grup informacji. Istotne są dane podmiotu gospodarczego, czyli jego nazwa, forma organizacyjna. Nie należy pominąć w tym miejscu numeru w KRS oraz numeru NIP. Drugą kategorią informacji są dane beneficjenta rzeczywistego i jego reprezentantów. Dokładna ich znajomość pozwoli na uniknięcie błędów przy zgłaszaniu oraz wszelkich późniejszych konsekwencji ewentualnej pomyłki.