Gospodarka

Upadłość konsumencka – co dalej?

Upadłość konsumencka jest procedurą sądową, której głównym celem jest umorzenie zobowiązań, których konsument nie jest w stanie spłacać. Sprawdźmy, jakie przepisy regulują kwestie upadłości konsumenckiej, jakie są jej zalety oraz jaka jest w tym wszystkim rola syndyka sądowego.

Czym jest upadłość konsumencka?

O upadłości konsumenckiej mówimy, kiedy sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości dla osób niebędących w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań przez okres ponad trzech miesięcy. Postępowanie to ma zaspokoić wierzycieli i pomóc osobie zadłużonej rozpocząć nowy etap w życiu. Ogłoszenie upadłości nie jest jednocześnie umorzeniem długów. Regulacja zobowiązań nigdy nie odbywa się kosztem praw wierzycieli. Wierzyciele zyskują 30 dni możliwości na składania swych roszczeń. Jeśli tego nie zrobią, tracą prawo do zgłaszania roszczeń. Kolejnym etapem jest wyznaczenie syndyka celem zabezpieczenia i zarządzania majątkiem oraz podzielenia go między wierzycielami – zarówno nieruchomości własne, jak i ruchomości.

Rola syndyka w procesie ogłoszenia upadłości

Syndyk to urzędnik państwowy, którego celem jest pomóc osobie ogłaszającej upadłość. Zawiadamia o upadłości wierzycieli, zabezpiecza majątek (w tym zleca przeprowadzenie remontów, jeśli taka zajedzie konieczność), reprezentuje interesy zadłużonego, z kolei aukcje i przetargi od syndyka wspomagają proces likwidacji majątku z tzw. wolnej ręki. Upadłość konsumencką reguluje Prawo upadłościowe zawarte w Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Po ogłoszeniu upadłości zadłużenia przestają rosnąć (przestają być naliczane odsetki), następuje stopniowa spłata długów. Na czas trwania postępowania trzeba powstrzymać się do dokonywania czynności, które mogłyby przeszkodzić w wykonywaniu planu (np. poprzez branie kolejnych pożyczek). W szczególnych przypadkach istnieje możliwość umorzenia długu, jednak te kwestie regulują osobne przepisy.

Zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Do głównych zalet ogłoszenia upadłości należy:

  • wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych;
  • do masy upadłościowej nie wchodzi wynagrodzenie za pracę;
  • możliwe jest odłożenie wykonania planu spłaty wierzycieli, jeśli nie pozwala na to aktualny stan majątku dłużnika;
  • sąd ustala elastyczny plan spłaty, biorąc pod uwagę sytuację finansową dłużnika, jego zarobki oraz inne zobowiązania, np. wobec rodziny;
  • po ustaleniu plany spłaty wynagrodzenia i inne źródła finansowe nie podlegają już egzekucji komorniczej,
  • po sfinalizowaniu planu spłaty wierzyciele nie mogą rościć sobie żadnych praw drogą postępowania komorniczego,
  • osoba oddłużona może znów prowadzić firmę, spółkę i obracać nieruchomościami,
  • osoba oddłużona może znów zaciągać kredyty i pożyczki.

Podsumowanie

Jak widać, sprawa ogłoszenia upadłości pociąga za sobą wiele konsekwencji. Najważniejszą jednak wydaje się rola syndyka, którego celem jest zabezpieczenie interesów.